Joe Park

Disclaimer

* Ik heb mail ontvangen van Joe Park, maar ik denk dat deze niet voor mij is bestemd.

We verzoeken u vriendelijk om dit direct aan ons kenbaar te maken. Vervolgens vragen we u de e-mail te verwijderen.

Waarom?

De inhoud van het bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen, zijn persoonlijk gericht aan (en derhalve uitsluitend bestemd voor) de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.